GDQ - Group Development Questionnaire 

Grupp i motljus liten

GDQ – ett verktyg för att skapa effektiva team

GDQ (Group Development Questionnaire) är ett enkelt och effektivt verktyg som hjälper grupper att utveckla och effektivisera sitt samarbete. Det bygger på mångårig forskning och omfattande tillämpning. GDQ är framtaget och testat av Susan Wheelan.


Arbetsgruppens och ledningens utveckling
En arbetsgrupp förändras ständigt. Utvecklingen kan delas in i fyra olika stadier. Gruppen är som mest effektiv i det fjärde stadiet. Då är den också som mest engagerad i arbetsuppgifterna. Ledarens utmaning är att tillsammans med gruppen nå dit och att behålla gruppen där så länge som möjligt. Gruppens effektivitet höjs betydligt och det blir lättare att uppnå verksamhetsmålen.

UPPLÄGG

Enkät 

Jag träffar arbetsgruppen under ca 1 timme och förklarar upplägget och vad de kan förvänta sig av mätningen. Deltagarna besvarar sedan på 60 frågor individuellt, via en pappersenkät eller digitalt.

Några av dessa frågor är:
• Finns det spänningar mellan medlemmar i gruppen?
• Är mål och arbetsstrukturer tydliga?
• Finns det en hög känslomässig teamkänsla?
• Är hög kvalitet, hög lönsamhet och högt välmående en norm?

Återkoppling
Efter sammanställning av svaren ses vi för återkoppling av resultatet. Resultatet visar i vilken stadie gruppen befinner sig och vilka frågor som är viktiga för gruppen att arbeta med för att gå vidare i sin utveckling. För att en arbetsplats skall kunna uppnå hög arbetseffektivitet är det en stor fördel om alla i arbetsgruppen känner till var i utvecklingen de befinner sig och vad de kan göra för att nå nästa stadie. Resultaten anger också hur produktiv och effektiv gruppen är i stunden, vad den är bra på och vad som hindrar gruppen från att komma vidare.

Handlingsplan

Gruppen får stöd i att tillsammans med ledningen göra en handlingsplan och prioritera vad som behöver göras för att gruppen ska fungera bättre tillsammans och utveckla sin effektivitet. Återkopplingen tar mellan 3-6 timmar.

Läs mer om IMGD - Integrerad modell för Gruppdynamik

 

Ladda ner informationsblad