Qvinst - mycket goda resultat

Qvinst natverket

Qvinst ger effekt!

Projektet Qvinst har genomförts i samarbete med LRF. Under tiden 121031–140527 har fem affärsutvecklingsprogram genomförts som omfattar tre träffar á två dagar under 13 veckor. Deltagarna har sedan erbjudits en två-dagars fördjupningsträff sex-tio månader efter avslutat program. Träffarna har varit i internatform och vänt sig till företagarkvinnor inom den gröna näringen i Östra Mellansverige.

Innehåll
Programmet har innehållit många olika delar där deltagarna initialt skapat en plattform genom att synliggöra sitt nuläge, framtida målsättningar samt göra en handlingsplan för att nå målen. Med nya kunskaper och insikter har de under resans gång fått revidera och göra tillägg i sin handlingsplan.
Vi har träffat förebilder och gjort studiebesök hos framgångsrika företagarkvinnor. Deltagarna har också fått inspiration av de föreläsare vi bjudit in utifrån gruppens önskemål. Ämnena har varit marknadsföring, sociala medier, personlig effektivitet och ledarskap. Deltagarna har fått lära sig en coachingmetodik som de framgångsrikt fått använda sig av i programmet samt med sin parcoach mellan träffrana.

Vi erbjöd även en plattform för att bilda ett eller flera affärsdrivna nätverk för deltagarna.

Fördjupningsträffen har innehållit teman utifrån gruppens önskemål. Dessa har varit ekonomi som styrmedel, motivationspsykologi, kundpsykologi samt lönsamhet. Träffarna har även innehållit erfarenhetsutbyte, uppföljning och nyskapande av mål och handlingsplan, marknadstorg samt mingel.

Synliggörande och rekrytering
Projektet har marknadsfört i många olika kanaler, bland annat på LRF och ViljaLysas
hemsidor, utskick till medlemmar, på LRF-stämmor och mässor, till nätverk inom gröna
näringen samt via direktkontakt med företagarkvinnor i regionen.

RESULTAT
114 företagarkvinnor från sju län antogs till programmet och 111 deltagare har genomfört programmet.

· 89 % uppger att deras företag har utvecklats
· 97 % uppger att de har tydligare målsättningar och vet hur de ska nå dem
· 97 % uppger att de fått nya verktyg som bidrar till att stärka och utveckla företaget
· 89 % uppger att de är mer affärsmässiga i sitt nätverkande

De har även rankat sin självupplevda utvecklingsnivå som företagare på en 10-gradig skala och efter kursen så har skattningen ökat från 4,8 till 7,4.

GODA RESULTAT I FLERA OLIKA DELAR

INNOVATION

Företagarkvinnorna i den gröna näringen är innovativa o och kreativa, de utvecklar nya vägar till både huvud- och sidoinkomster – ex inom hästverksamhet med nya användningsområden inom hälsa och ledarskap. Vi ser också nyskapande inom bland annat mathantverk och turism. Företagarna har ökat och förnyat samverkan med andra, exemplevis genom samdistribution av varor eller att vara varandras skyltfönster.

Man är bättre på att ta betalt, har sträckt stolt på ryggen och står för att kvalitet kostar! Många har breddat sin kundgrupp genom ex nya marknadsföringskanaler såsom sociala medier

ATT LEDA SITT FÖRETAG

Ett annat område där vi ser goda resultat är att se sig som företagare och att kunna leda sitt företag. De har fått bättre tilltro till sig själv som företagare och är stärkta i att de själva sitter på makten om hur företaget utvecklas.

De har skapat tydliga mål och arbetar mycket mer strukturerat mot målen. De är bättre på att planera och prioritera sitt dagliga arbete, och ökar på så sätt sin effektivitet.

Det är mycket stor skillnad på att leda sitt företag jmf med att bli ledd av sitt företag...dvs från att uppleva en splittrad vardag med många brandkårsutryckningar till att vara mer fokuserad – att gör rätt saker i rätt ordning och på mindre tid.

NÄTVERKANDE

Ett tredje område där vi ser tydliga resultat är att de är mer affärsmässiga i sitt nätverkande ex säger en deltagare – "Nu har jag ett nätverk av kvinnor som är företagare som jag kan bolla idéer med och få stöd av i en annars relativt ensam företagarvardag. Men inte minst ett nätverk där jag kan göra affärer".

Vi gör affärer med människor vi har tillit till – köper varor och tjänster av varandra och rekommenderar andra företagare i regionen som vi litar på.

UTVECKLING I REGIONEN

Affärsutvecklingsinsatserna bidrar även till regionens utveckling genom att varje enskild företagare erbjuder olika tjänster och produkter som i sig har ett mervärde för regionen, ex så erbjuder stallet och ridskolan en meningsfull fritid, bed & breakfast eller konferensverksamhet drar både turister och företag till landet. Att vi kan ta tillvara på den resurs natur och djur utgör för att vi alla ska må bra. Grön omsorg och grön rehabilitering har mycket goda resultat och skulle kunna komma många fler människor till del.

Flertalet företagare bedömmer att de kommer att öka i lönsamhet, hälften av deltidsföretagarna tror de kommer jobba heltid inom tre år. Det är troligt att flera av företagen kommer att anställa. Förebilder och företag som ökar sin tillväxt leder ju till att hålla landsbygden levande.

Stolta företagare blir förebilder för andra!
Vi synliggör företagandet i regionen genom bl a artiklar i både lokal- och länspress. Förebilder för personer som funderar på att bli egna företagare, inte minst unga människor.

Här kan du ladda ner

Sammanfattningen av slutrapporten

Tillväxtverkets utvärdering