Affärskompetens i Norduppland får 23,6 miljoner

Artikel 003 fyr

ViljaLysa har tillsammans med projektgruppen skrivit ansökan!

Vi är stolta och oerhört glada att ansökan blev beviljad. Ett intensivt och effektivt samarbete med Leif Bäckström och Sara Hellberg i projektgruppen gav resultat! Vi hade mycket stöd av Andy Metcalf och Anna-Lena Jansson på Regionförbundet, alla näringslivschefer och företagarföreningar i Tierp, Östhammar, Älvkarleby och Heby samt företagare i regionen som kom med input i processen. 

Sammanfattning

I Norduppland finns 3 300 solo- och mikroföretag med en total omsättning på 6,4 miljarder kronor 2012. Regionens företagare har en tyngdpunkt inom råvaruproduktion, lantbruk och skog vilket gör att problematiken i omställningen från industrisamhälle till kunskapsbaserat samhälle är tydliga. Företagen i Norduppland är få, små och har en låg tillväxt i jämförelse med övriga landet. Gemensamt för de fyra kommunerna i Norduppland, Östhammar, Tierp, Heby och Älvkarleby, är också en könsmässigt traditionsbunden arbetsmarknad, hög arbetslöshet och en låg utbildningsnivå.

Problemanalysen

Kommunerna och företagarföreningarna har gemensamt identifierat fem huvudorsaker till dagens problem:

  • En låg kunskap om entreprenörskap och affärsmannaskap hos företagen.
  • En bristfällig kompetensanalys hos företagen som kopplar till verksamhetens krav och företagets strategi.
  • En avsaknad av utvecklingsinsatser som matchar företagets behov.
  • Få naturliga mötesplatser för ett djupare erfarenhetsutbyte och samarbete.
  • Kommuner har små resurser för företagsfrämjande insatser och samarbetar inte med andra aktörer i den utsträckning som vore önskvärt för största möjliga nytta.

Samtliga fyra kommuner i Norduppland, företagarföreningar, företagarfrämjaraktörer, Regionförbundet och Arbetsförmedlingen har gått samman för att ta ett samlat grepp om dessa utmaningar. Det finns en gemensam vilja och ambition att skapa hållbar och kontinuerlig kompetensutveckling för regionens solo- och mikroföretag. Att tillsammans skapa en varaktig plattform för ett långsiktigt och kraftfullt stöd för företagen i Norduppland.

Projektidé

I projektet är 303 mikro-och soloföretag i Norduppland anmälda och totalt kommer ca 1 050 personer att delta i insatserna. Ett tiotal samverkanspartners från regionen deltar i projektet.

Projektidén innehåller tre delar som samverkar för att nå de långsiktiga målen.

  1. Projektet ska nå en varaktig förändring hos solo- och mikroföretagen. Det sker genom att öka kompetensen hos företagarna och anställda inom företagrelaterade ämnen och affärsutveckling samt öka insikten om betydelsen av kontinuerlig kompetensutveckling.
  1. Projektet ska också effektivisera kompetensutvecklingen till regionens företag genom att skapa en plattform där Nordupplands fyra kommuner samverkar med de företagsfrämjande organisationerna.
  1. Projektet ska även bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad. Företagens rekryteringsbas breddas genom att individer från programområde 2 deltar och får ökade kunskaper, arbetslivs-erfarenheter, referenser och arbetsrelevanta nätverk.

Under perioden 2106-2019 vill vi med stöd av ESF genomföra insatser som på individnivå ger ökad kunskap inom företagsrelaterade ämnen och insikt om betydelsen av kontinuerlig kompetensutveckling. Den ger också en attitydförändring som innebär ökad stolthet och engagemang samt ökade kunskaper om jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering. Inom programområde 2 ger den individen arbetslivserfarenhet, kontakter och en ökad anställningsbarhet.

På organisationsnivå ger insatserna tillväxt i form av omsättning, lönsamhet och arbetstillfällen. De ger även en ökad medvetenhet om affärsutveckling och strategisk planering samt en ökad samverkan mellan företagen.

På projektnivå ger insatserna en ökad samverkan mellan företagsfrämjande aktörer, företagen och företagarföreningar för att skapa optimal företagsnytta. Den ger också en smart och kostnadseffektiv metod för att bedriva kompetensutveckling till gagn för såväl företagare som främjaraktörer. För Norduppland skapar projektet en plattform för hur arbetet kan drivas vidare efter projektets slut för att skapa ett varaktigt stöd för regionens företagare.

Hur det ska gå till

Projektet har ett arbetssätt som börjar med en kompetensinventering på företaget. Inventeringen är en central del i projektet och ger företag, de anställda och projektet en tydlig bild av kompetens- och ambitionsbehovet för att nå företagens mål. Den ger också företaget en viktig handlingsplan för kompetensutvecklingen. Utifrån inventeringen formar projektet utvecklingsinsatser som svarar mot företagens behov och därefter läggs stor vikt på att företagets nya kunskap implementeras till en kompetens. Det sker genom uppföljning, erfarenhetsutbyte och nätverksträffar. Härigenom har projektet skapat anpassade utvecklingsinsatser som ser till helheten i att skapa förändring hos individen och företaget. Förändring är det som kan leda till nya resultat och mer framgångsrika företag.

Läs mer om beslutet i länken

http://www.tierp.se/kommun-och-politik/press--och-informationsmaterial/arkiv-pressmeddelanden/nyheter-pressmeddelanden/2015-12-14-23-miljoner-till-affarsutveckling-for-foretag-i-norduppland.html

 

 

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN